PRIVACY VERKLARING

Lovely Stamping, gevestigd aan Komstraat 11, 6915 AG te Lobith, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lovely Stamping
Komstraat 11
6915 AG Lobith

Hélène den Breejen is de eigenaresse van Lovely Stamping.  Zij is te bereiken via info@helenedenbreejen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lovely Stamping verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@helenedenbreejen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lovely Stamping verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Facturatie en het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te   kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Lovely Stamping verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lovely Stamping neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lovely Stamping) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lovely Stamping bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

  • E-mails met betrekking tot bestellingen maximaal 3 jaar
  • E-mails met betrekking tot aanvragen/ informatie maximaal 2 jaar
  • E-mails met betrekking tot financiële administratie onbeperkt
  • Data voor verwerking van facturen maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Lovely Stamping verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lovely Stamping blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Blog volgen

Het blog van Lovely Stamping wordt gehost door WordPress. U kunt het blog van Lovely Stamping op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van bijdragen via email. Hiervoor maakt Lovely Stamping gebruik van Mailerlite. Deze mails bevatten een link waarmee u zich ook kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden binnen de gehoste omgeving van Lovely Stamping geregistreerd.  De mailadressen van abonnees/volgers gebruikt Lovely Stamping voor geen enkele ander doel dan het automatisch versturen van updates.

Reacties op het blog

Het is niet nodig om een account aan te maken als u wilt reageren op berichten op het blog van Lovely Stamping. Optioneel kunt u uw naam en e-mailadres achterlaten.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met degene die reageert. De verzamelde e-mailadressen zullen niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Lovely Stamping modereert reacties niet handmatig. Met het oog op het voorkomen van naar haar oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam, worden reacties verwijderd. Ik behoud mij het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.

Online formulieren

Lovely Stamping gebruikt verschillende aanmeldformulieren van Google.

Het e-mailadres en/of adresgegevens die u hierbij achterlaat, zullen uitsluitend gebruikt worden door de beheerder. Het e-mailadres zal niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering

Het is voor de beheerder van het blog mogelijk om de door het blog gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of  te verwijderen. Het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is echter beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lovely Stamping gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lovely Stamping en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helenedenbreejen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lovely Stamping wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lovely Stamping neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@helenedenbreejen.nl.

Lovely Stamping heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Scroll naar boven